సూచనలు :-

  • సరైన ఫోన్ నంబర్ మరియు ఏ వైఫల్యాలు నివారించడానికి బిల్లు పేర్కొన్న పూర్తి మొత్తం నమోదు చేయండి. మేము మీరు ఎంటర్ చెల్లని వివరాలను బాధ్యత వుండదు.
  • బిల్లులపై లేదా గడువు తేదీ ముందు మీ ఖాతాలో ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి ఆందోళన లేదు.
మీ సర్కిల్ ఎంచుకోండి
  • Amount
  • Talktime
  • validity
  • description