మొబైల్ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ భాగస్వాములు

డిటిహెచ్ రీఛార్జ్ భాగస్వాములు

డేటాకార్డును రీఛార్జ్ భాగస్వాములు

మొబైల్ పోస్ట్ బిల్ చెల్లింపు భాగస్వాములు చెల్లించిన

ల్యాండ్ లైన్బి ల్ చెల్లింపు భాగస్వాములు

విద్యుత్ బిల్లు చెల్లింపు భాగస్వాములు

గ్యాస్ బిల్ చెల్లింపు భాగస్వాములు